Právní služby>Moratorium a odložení splatnosti závazku>

Moratorium a odložení splatnosti závazku

Od 10 000 
Dostali jste se do nepříznivé situace, ve které nejste schopni splácet své dluhy? Projdeme s vámi vaši situaci, podáme za vás návrh na vyhlášení moratoria a poradíme vám, jak v dané situace nejlépe dále postupovat.
Od 10 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. projdeme s vámi vaši situaci a poradíme se, zda je vyhlášení moratoria to nejlepší řešení
  2. prostudujeme si dodané doklady (seznam majetku, seznam závazků a další dokumenty)
  3. sepíšeme návrh na moratorium a zajistíme správné podání k soudu
  4. vysvětlíme vám, co je potřeba zařídit v průběhu trvání moratoria a na co je třeba se připravit

Moratorium je zjednodušeně řečeno možnost odložení splatnosti závazku z důvodu určitých mimořádných okolností.

Moratorium chrání dlužníka před jeho věřiteli. Podle ustanovení insolvenčního zákona má dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou - podnikatelem, povinnost podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl nebo při náležité pečlivosti měl dozvědět o svém úpadku, tj. neschopnosti své dluhy věřitelům splácet.

Standardním postupem by bylo vyhlásit úpadek v momentě, kdy dlužník zjistí, že není schopen splácet své dluhy věřitelům. Jestliže se dlužník dostal do platební neschopnosti, může prokázat, že uplynutím doby, na níž je moratorium vyhlášeno, bude opět schopen svoje závazky splnit

Povede-li se mu uvedené prokázat, insolvenční soud vyhlásí moratorium, jímž uloží dlužníkovi další lhůtu k plnění jeho povinností. Navrhnout insolvenčnímu soudu vyhlášení moratoria smí dlužník-podnikatel do 7 dnů od podání insolvenčního návrhu, a jde-li o insolvenční návrh věřitele, pak do 15 dnů od jeho doručení insolvenčním soudem. Hlavním účinkem vyhlášeného moratoria je nemožnost vydání rozhodnutí o úpadku.

Pokud si nejste jisti postupem vyhlášení moratoria, vždy je lepší se poradit s advokátem.

 

Mimořádné moratorium v souvislosti s Covid - 19

Situace související s pandemií Covid - 19 s sebou přinesla nové výzvy i hrozby, proto se i právní řád snažil přizpůsobit, a to například zavedením mimořádného moratoria, pro dlužníky přívětivější varianty běžného moratoria. Mnoho podnikatelům se nedostávalo žádných příjmů v důsledku opatření souvisejících s pandemií Covid-19, tj. bez vlastního zavinění, přitom však nesli mandatorní výdaje. Mimořádné moratorium se od toho stávajícího, standardního liší především tím (tedy vedle skutečnosti, že úpadek musel být převážně způsoben v důsledku okolností souvisejících s mimořádnými opatřeními při epidemii), že dlužník nepotřebuje souhlas většiny věřitelů k tomu, aby mimořádné moratorium mohlo být vyhlášeno. Tento souhlas je zapotřebí až v případě, kdy dlužník žádá o prodloužení mimořádného moratoria nad základní délku 3 měsíce o další 3 měsíce (dále, tj. na víc než 6 měsíců, délku mimořádného moratoria navýšit nelze).