Právní služby>Odstoupení od smlouvy o zájezdu>

Odstoupení od smlouvy o zájezdu

Od 3 500 
Rádi byste odstoupili od smlouvy o zájezdu, ale nejste si jisti, zda na to máte právo? Případně, za jakých podmínek můžete od smlouvy o zájezdu odstoupit? Poraďte se s právníkem a předejděte případným komplikacím.
Od 3 500 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. projdeme s vámi vaši situaci a ujasníme si důvod, pro který chcete od smlouvy o zájezdu odstoupit
  2. pečlivě prostudujeme vaší smlouvu a obchodní podmínky cestovní kanceláře
  3. navrhneme vám optimální způsob ukončení smlouvy
  4. sepíšeme odstoupení od smlouvy o zájezdu s důraznou právní argumentací
  5. vysvětlíme vám, co a proč v odstoupení je a jak dále postupovat

Odstoupení od smlouvy o zájezdu

Smlouva o zájezdu je smlouva jako každá jiná. Smluvní strany jsou tudíž povinny řídit se jejím obsahem. Pořadatel se zavazuje zajistit zákazníkovi sjednaný soubor služeb, tj. zájezd, a zákazník je povinen za tyto služby uhradit souhrnnou cenu zájezdu.

 

Za jakých okolností je však možné od smlouvy o zájezdu odstoupit?

Zákazník může od smlouvy odstoupit vždy před tím, než dojde k zahájení zájezdu. Součástí smluvního vztahu také může být (a je to běžnou praxí) ujednání o odstupném. To musí být vždy sjednáno v přiměřené výši. Zároveň má zákazník právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného za předpokladu, že v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. Právo na vrácení veškerých uhrazených plateb ano, nicméně právem na náhradu škody zákazník nedisponuje.

Pokud si nejste jisti, za jakých podmínek je odstoupení od smlouvy o zájezdu možné, vždy je lepší se poradit s advokátem.

Pořadatel na druhé straně smí od smlouvy o zájezdu odstoupit pouze tehdy, byl-li zájezd zrušen z důvodu nízkého zájmu nebo mimořádných okolností v místě zájezdu, nebo porušil-li zákazník svoji povinnost. Možnost, že bude zájezd zrušen při příliš nízkém počtu účastníků, musí být uvedena ve smlouvě předem a pořadatel musí ve smlouvě určit tento nejnižší možný počet přihlášených, při němž se zájezd uskuteční.

 

Odstoupení od smlouvy o zájezdu a pandemie Covid - 19

Pandemie Covid - 19 přinesla změny v podobě tzv. Lex Voucher, zákona, který se snažil zmírnit dopady pandemie v oblasti cestovního ruchu. Zavedl tzv. ochrannou dobu. Jedná se o dobu, o níž se odkládá vrácení plateb uhrazených zákazníkem nebo v jeho prospěch za zájezd. Rovněž přichází s možností namísto vrácení peněz poskytnout zákazníkovi poukaz na zájezd nejméně v hodnotě veškerých uhrazených plateb. Možnost byla však pouze omezená, a tak od 1. 9. 2021 již má zákazník zase nárok na vrácení peněz.