Právní služby>Převod podílu ve společnosti>

Převod podílu ve společnosti

Od 5 000 
Chcete převést podíl nebo akcie na jinou osobu.
Od 5 000 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. sdělíte nám identifikační údaje společnosti, převodce, nabyvatele a další nezbytné údaje a podmínky převodu
  2. pečlivě prostudujeme vaše stanovy či zakladatelské smlouvy
  3. sepíšeme smlouvu o převodu na míru
  4. vysvětlíme vám, co a proč v ní je a co to znamená pro obě strany
  5. podáme návrh k převodu příslušnému soudu a zajistíme veškerou komunikaci a administrativu

Proces a podmínky převodu podílu ve společnosti

K převodu podílu ve společnosti s ručením omezeným může docházet jak mezi společníky v rámci jedné společnosti, tak mezi společníkem a třetí osobou. Při převodu obchodního podílu na jiného společníka dochází pouze ke změně kvantity podílů.

Kdežto převádí-li se podíl vně společnosti, spojuje zákon tento postup se souhlasem nejvyššího orgánu společnosti (valné hromady), neboť tímto převodem dochází ke vstupu třetí osoby, která se stává novým společníkem společnosti (pokud společenská smlouva neuvádí jinak). Společenská smlouva totiž může převod podílu na třetí osobu učinit nepodmíněným. V praxi se tak děje především u těch společností, kde je převádění podílů mezi společníky frekventovaným jevem.

Smlouva o převodu podílu musí být písemná a podpisy stran se musejí nechat úředně ověřit. Jestliže osoba nabývá podíl společnosti, přistupuje tím současně i ke společenské smlouvě společnosti. Smlouva je účinná okamžikem doručení společnosti. Jediné, co je dále třeba zajistit, je zápis změn do obchodního rejstříku vyplněním formuláře na stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR a přiložit k návrhu listiny, které prokazují skutečnost navrženou v návrhu.

Praktický příklad:

Paní Veselá chce převést svůj obchodní podíl na pana Šťastného. Valná hromada společnosti se souhlasně usnese, že s převodem souhlasí. Paní Veselá a pan Šťastný uzavřou smlouvu o převodu podílu s úředně ověřenými podpisy. Jedno z vyhotovení zašlou společnosti, čímž se stává převod účinným. Poté podají návrh na zápis změn v obchodním rejstříku, čímž dojde k vymazání pana Šťastného a zapsaní paní Veselé, jakožto nového společníka společnosti.

Podobné služby