Právní služby>Nájemní smlouva>

Nájemní smlouva

Od 3 500 
Jste v pozici pronajímatele či nájemce a rádi byste měli jistotu, že uzavřená nájemní smlouva bude zcela v pořádku? Poraďte se s právníkem a předejděte případným komplikacím. Projdeme vaši situaci a připravíme nájemní či podnájemní smlouvu na míru.
Od 3 500 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. prostudujeme všechny podklady a zkonzultujeme s vámi vaše představy ohledně nájmu či podnájmu
  2. připravíme nájemní či podnájemní smlouvu, která je bude reflektovat, nebo sepíšeme dodatek k té stávající
  3. pokud jste dostali nájemní smlouvu od pronajímatele či realitní kanceláře, pečlivě ji zrevidujeme
  4. projdeme s vámi jednotlivá ustanovení a vysvětlíme vám proč jsou součástí nájemní smlouvy

Nájemní smlouva

Nájem je jedním z mnoha institutů upravených občanským zákoníkem. Nájemní smlouva je obecně velmi široký pojem. Předmětem nájemní smlouvy nemusí být pouze dům či byt, ale kterákoli věc (tak, jak věci vymezuje občanský zákoník), kterou lze přenechat k užívání jinému. Důležitá je přitom dlouhodobost. 

 

Smlouva o nájmu bytu

Smlouva o nájmu bytu se uzavírá mezi pronajímatelem a nájemcem (pozn.: nájemník je starý pojem, používaný předešlým občanským zákoníkem), kteří musí být ve smlouvě označeni tak, aby nemohli být zaměněni za jinou osobu.

Předmětem poté může být byt nebo dům. Pojem dům zřejmě každý dokážeme uchopit. Bytem se rozumí místnost nebo několik místností, které jsou částí domu, tvoří obytný prostor a jsou určeny a užívány k účelu bydlení. Strany si mohou ujednat i pronájem neobytného prostoru, přičemž ustanovení o obytném prostoru se na tyto použijí obdobně.

Dále je také důležité dát si pozor na to, zda je v sjednanou dobu na začátku nájmu byt skutečně způsobilý k nastěhování. Pokud tomu tak není, nájemce má právo odmítnout se nastěhovat, nebo má právo požadovat po pronajímateli, aby stav, který byl smluven, byl i fakticky zjednán (pokud tedy nájemce dopředu nevěděl, do čeho jde). Jestliže byl neobyvatelný stav bytu od počátku zřejmý a strany se dohodly, že nájemci bude byt takto předán, je smlouva platná. V nájemní smlouvě pak však musí být ujednána zvláštní práva a povinnosti ohledně výše a způsobu úhrady nákladů na provedení nutných úprav.

Pokud si nejste s přípravou nájemní smlouvy jisti, vždy je lepší se poradit s advokátem.

 

Nájemné a doba nájmu

Nájem se sjednává buď na dobu určitou, nebo na dobu neurčitou, přičemž nájemné je stanoveno jako pevná částka, která se hradí měsíčně, nestanoví-li si strany výslovně něco jiného. Dále si strany v nájemní smlouvě sjednávají, kdo bude hradit služby související s užíváním bytu (voda, plyn, elektřina, odvoz odpadu apod.) či výši jistoty. Pokud smlouva neobsahuje takové ujednání, zajistí tyto služby pronajímatel a určí způsob rozúčtování.

Pokud řešíte situaci, kdy vám nájemce neplatí nájem nebo se nájemce nechce vystěhovat, vyberte si svého advokáta u služby Vystěhování nájemce

 

Podnájemní smlouva


V případě, že je ujednána nájemní smlouva, může nájemce se souhlasem pronajímatele zřídit další osobě k bytu užívací právo, tj. podnájem. V případě, že byla smlouva uzavřena v písemné formě, musí i souhlas pronajímatele nájemci se zřízením podnájmu mít písemnou formu. Pokud ovšem nájemce v bytě trvale bydlí (vykonává svoje užívací právo k bytu) a rozhodne se zřídit podnájem další osobě k části bytu (tzv. podnájemní smlouva), nepotřebuje k tomu souhlas vlastníka bytu. Dále je třeba pamatovat, že nájemní smlouva není to stejné jako smlouva podnájemní, která má také specifické náležitosti.