Právní služby>Určení otcovství>

Určení otcovství

Od 2 800 
Chcete požádat o určení otcovství nebo naopak podat žalobu na popření otcovství? Projdeme s vámi celou vaši situaci a doporučíme nejlepší možný postup.
Od 2 800 

Právníci, kteří poskytují tuto službu

Jak to proběhne?

  1. projdeme s vámi vaši situaci a vysvětlíme vám, jaké podmínky musí být splněny pro určení či popření otcovství
  2. po seznámení se s vaším případem připravíme návrh na popření či určení otcovství a doporučíme vám další postup
  3. návrh zašleme soudu a zastoupíme vás u prvního soudního jednání

Otcovství se v České republice určuje na základě domněnek otcovství. Na počet domněnek otcovství je mezi odbornou veřejností více názorů. Někteří uvádí, že jsou tři a jedna přídatná, někdo poté, že jsou čtyři, další mluví o tzv. jedenapůlté domněnce. Shodný je však postup dle domněnek. Ten je postupný, což znamená, že nepostupuje-li se podle první domněnky, postupuje se podle další z nich. Určení otcovství tedy dle českého práva probíhá dle těchto domněnek:

 

  1. Manžel matky

Narodí-li se dítě v době od uzavření manželství do uplynutí třístého dne poté, co manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné, anebo poté, co byl manžel matky prohlášen za nezvěstného, má se za to, že otcem je manžel matky.

 

  1. Umělé oplodnění

Další domněnka, které se přezdívá jedenapůltá, pamatuje na možnost umělého oplodnění. Otcem dítěte je ten, kdo dal souhlas k umělému oplodnění neprovdané matky (pokud by byla provdaná, použije se první domněnka).

 

  1. Souhlasné prohlášení

Otcem je muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením matky a tohoto muže. Takto lze určit otcovství i k dítěti ještě nenarozenému, je-li již počato. Toto souhlasné prohlášení se činí osobně před soudem nebo před matričním úřadem.

 

  1. Rozhodnutí soudu

A konečně: nelze-li otcovství určit podle žádné z výše nadepsaných domněnek, pak může matka, dítě i muž, který tvrdí, že je otcem, navrhnout, aby otcovství určil soud. Soud obecně vzato pokračuje podle předpokladu, že otcem je muž, který s matkou dítěte souložil v době (v tzv. rozhodné době), od které neprošlo do narození dítěte méně než sto šedesát a více než tři sta dní, ledaže jeho otcovství vylučují závažné okolnosti.

Pokud si nejste jisti, jak v případě určení otcovství postupovat nebo byste chtěli podat návrh na určení otcovství soudem, vždy je lepší se poradit s advokátem.